Ceny právních služeb

Při stanovení ceny právních služeb dbáme v maximální možné míře individuálních potřeb a možností klienta s přihlédnutím k vyhlášce č. 177/1996 Sb. (advokátnímu tarifu), složitosti věci, předpokládané časové dotaci, kterou si její řešení vyžádá a lhůtám, které je nezbytné dodržet. Ceny jsou sjednávány zpravidla po vzájemné dohodě s klientem dle hodinové sazby, paušální částkou, v pevné úkonové sazbě či jako podílová odměna z výsledku věci, dle preference klienta. 

Nejsme plátci DPH, takže veškeré níže uvedené sazby jsou konečné.

První konzultace

První konzultaci nabízíme klientům zdarma. Nemusíte se tedy bát se na nás obrátit s dotazem, zdali umíme Váš problém vyřešit nebo jestli má řešení věci smysl. Jak první konzultace probíhá se můžete dozvědět zde.

Je třeba mít na paměti, že první konzultace nezahrnuje právní rozbory, sepisy ani revize jakýchkoli dokumentů či podání.

Jednotlivci

Jednotlivcům umíme po individuální domluvě nabídnout zvýhodněné sazby:

Podnikatelé, obce, SVJ

Podnikatelům, obcím a SVJ jsme v rámci měsíčního paušálu připraveni nabídnout zvýhodněné sazby ve výši:

Pro realitní kanceláře:

Právní rozbory

Není-li jiné dohody, účtujeme právní rozbory hodinovou sazbou 2.000,- Kč / hod.

Sepisy a revize smluv

Není-li jiné dohody, účtujeme sepisy a revize smluv hodinovou sazbou 2.000,- Kč / hod.

Hodinová sazba a úkonová odměna

Podílová odměna          

V případě extrémně složitých či časově a finančně náročných věcí jsme klientům připraveni nabídnout rovněž podílovou odměnu. V takovém případě se výše naší odměny odvíjí až od konečného výsledku věci. V takovém případě nejste po dobu trvání sporu nuceni nést průběžné náklady právní pomoci nad rámec hotových výdajů advokátní kanceláře. Zároveň si můžete být jisti, že vynaložíme maximální úsilí k dosažení co nejpříznivějšího výsledku. Výsledná odměna však v případě plného úspěchu bývá vyšší, nikdy však nepřesahuje 25 % z hodnoty sporu.

Náhrada nákladů řízení 

U občanských soudních řízení zákon pamatuje rovněž na náhradu nákladů, které jste byli případně nuceni vynaložit. V případě plného úspěchu Vám soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva v rozsahu dle advokátního tarifu proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V případě pouze částečného úspěchu, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. I v takovém případě Vám však může soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, týkal-li se neúspěch pouze nepatrné části sporu nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. 

Bezplatná právní pomoc

Odůvodňují-li to Vaše majetkové poměry a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva může Vám soud na návrh přiznat rovněž osvobození od soudních poplatků. To lze však přiznat v celém rozsahu lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody. Osvobození se, není-li rozhodnuto jinak, vztahuje na celé řízení a má i zpětnou účinnost. Již zaplacené poplatky se však nevracejí. V takovém případě jste však vždy povinni Vaše majetkové poměry soudu doložit.